[cti-users] Removal request

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[cti-users] Removal request

Jay M

Remove me from subscribers list please

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: [cti-users] Removal request

Surdyka Grzegorz

Remove me from subscribers list please

 

From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Jay M
Sent: Thursday, August 27, 2015 10:53 AM
To: [hidden email]
Subject: [cti-users] Removal request

 

Remove me from subscribers list please


 

EmiTel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000482636, z kapitałem zakładowym w wysokości 11.500.000 zł, posiadająca numer REGON 146945210, NIP 527-27-03-675